Vị trí » Trang chủ > Gi?i thi?u > Lin H? Cng Ty

Lin H? Cng Ty

http://alumaxvn.biz 2013-06-04

CÔNG TY TNHH ALUMAX VI?T NAM
V?n Phòng Giao D?ch: S? 9/120 . 528 ???ng Ngô Gia T? - Q. Long Biên - Hà N?i.
Nhà Máy S?n Xu?t: S? 69 ???ng Nam ?u?ng - P. Th??ng Thanh - Q. Long Biên - Hà N?i

Tel / Fax: 043 8757 404. Hotline: 0968 62 6262 ho?c 0914 35 6388.
Email: alumaxvn@gmail.com ho?c glass.alumaxvn@gmail.com


Kế tiếp :Tuy?n nhn vin k? thu?t
Lùi lại :Gi?i thi?u