Vị trí » Trang chủ > Gi?i thi?u > Tuy?n nhn vin k? thu?t

Tuy?n nhn vin k? thu?t

http://alumaxvn.biz 2016-04-20

*** CHÚNG TÔI TUY?N D?NG 03 NHÂN VIÊN K? THU?T – NGÀNH C?A NHÔM KÍNH.

*** YÊU C?U:

-T?t nghi?p ??i H?c, Cao ??ng ngành xây d?ng dân d?ng, xây d?ng công trình và kinh t? xây d?ng 
- Kinh nghi?m: t? 01 n?m tr? lên
- S? d?ng thành th?o ph?n m?m Autocad 
- Tin h?c v?n phòng: Excel, Office.

- K? n?ng l?p k? ho?ch và làm vi?c theo nhóm.
- Có th? làm vi?c ? các công trình t?i các t?nh quanh Hà N?i và các t?nh lân c?n
- Kh? n?ng làm vi?c ??c l?p, t??ng tác và ph?i h?p t?t
- Kh? n?ng quan sát, phán ?oán, phân tích, t?ng h?p
- Tính toán k?t c?u công trình, bóc tách kh?i l??ng, l?p d? toán d? án xây d?ng.
- L?p h?p ??ng v?i các nhà th?u ph?.
- Thi công ??m b?o theo ?úng bi?n pháp thi công th?c t? ???c duy?t và ??m b?o các yêu c?u khác c?a tiêu chu?n d? án.
- Qu?n lý ti?n ?? thi công t?i khu v?c ???c phân công
- Ki?m tra, nghi?m thu kh?i l??ng thi công t?i khu v?c ???c phân công
- L?p báo cáo kh?i l??ng thi công th?c t? t?i h?ng m?c ???c giao
- Nghi?m thu ch?t l??ng thi công
- Các công vi?c khác khi ???c c?p trên tr?c ti?p phân công

*** N?p h? s? tr?c ti?p t?i : Công ty TNHH Alumax Vi?t Nam – S? 69 ???ng Nam ?u?ng – P. Th??ng Thanh – Q. Long Biên – Hà N?i.

*** Quy?n l?i ???c h??ng
- ???c h??ng ??y ?? các ch? ?? quy?n l?i theo Lu?t quy ??nh: B?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t?, b?o hi?m th?t nghi?p, ch? ?? ngh? phép….
- M?c l??ng ???c tho? thu?n gi?a ng??i lao ??ng và ng??i s? d?ng lao ??ng trên c? s? n?ng l?c làm vi?c, kinh nghi?m chuyên môn, hi?u qu? công vi?c và tinh th?n, thái ?? làm vi?c c?a ng??i lao ??ng.
- Môi tr??ng làm vi?c n?ng ??ng, c? h?i th?ng ti?n cao.
Liên h? tr?c ti?p:
CÔNG TY TNHH ALUMAX VI?T NAM.
??a ch?: S? 69 ???ng Nam ?u?ng – Ph??ng Th??ng Thanh – Q. Long Biên – Hà N?i.
Mã s? thu?: 0104131984 . Tel: 043 8757404. Hotline: 0914 356 388.


[ Download ]

Lùi lại :Lin H? Cng Ty