Vị trí » Trang chủ > Tin t?c > Online help classification > Kinh nghi?m > Cc 'b kp' nn th? trong Gmail

Cc 'b kp' nn th? trong Gmail

http://alumaxvn.biz 2011-06-11

D?ch v? e-mail c?a Google ???c trang b? nhi?u tính n?ng h?p d?n và h?u ích nh?ng không ph?i ai c?ng bi?t nh? t? ??ng thoát kh?i tài kho?n t? xa, s? d?ng phím t?t...

N?u m? hòm th? trên máy tính ? th? vi?n, sân bay, quán cafe, nhà b?n... mà quên không thoát, ng??i dùng v?n có th? sign-out t? xa. Cu?i Gmail có dòng "Last activity on your account", b?m vào "Details" ki?m tra tài kho?n ?ã ???c ??ng nh?p ? ?âu, trên ??a ch? IP nào, vào th?i gian nào và ch?n "Sign out all other sessions" ?? thoát t? xa.
?? tránh b? spam c? ch?c e-mail trong cu?c trao ??i gi?a m?t nhóm (reply all), ng??i dùng có th? b?t nút Smart Mute trong m?c Gmail Labs. Khi ?ó, e-mail m?i s? ch? xu?t hi?n trong hòm th? c?a b?n n?u ??a ch? e-mail c?a b?n n?m ? v? trí "To", "Cc" ho?c b?n là ng??i nh?n duy nh?t.
N?u ?i v?ng và không th? truy c?p hòm th?, b?n có th? s? d?ng tính n?ng tr? l?i t? ??ng trong Gmail. ?? kích ho?t, vào Mail Settings, ch?n m?c General, b?m Vacation Responder On ? g?n cu?i trang, ch?n th?i gian, vi?t thông ?i?p và b?m Save Changes.
Ng??i s? d?ng có th? th?c hi?n nhanh m?t s? thao tác nh? b?m c ?? so?n e-mail m?i, b?m d?u / ?? tìm ki?m... sau khi vào m?c Mail Settings và b?t "Keyboard shortcuts on". (Tham kh?o danh sách các phím t?t cho Gmail).
B?n có th? cho phép ng??i khác ??c th? c?a mình b?ng cách vào Mail Settings, ch?n Accounts and Import và nh?p ??a ch? hòm th? ng??i kia. N?u ??ng ý, h? có th? ??c và tr? l?i th? giúp b?n ngay trên tài kho?n c?a h?.
Khi ?ang chat trong Gmail, các cu?c nói chuy?n s? ???c t? ??ng l?u l?i. N?u không mu?n l?u m?t ?o?n h?i tho?i nào ?ó, b?n ch? c?n ch?n "Off the record" b?ng cách b?m vào menu Action.
Ng??i s? d?ng Gmail nên kích ho?t công c? h?u ích là "Undo" trong Gmail Labs ?? phòng tr??ng h?p nh? tay b?m nút Send (G?i) khi ch?a vi?t xong e-mail ho?c c?m th?y h?i h?n ngay khi g?i. H? th?ng s? báo là e-mail ?ang ???c g?i ?i và b?n có mu?n Cancel (H?y) không. Ngay c? khi e-mail ?ã ???c chuy?n ??n hòm th? ng??i nh?n, b?n v?n có th? l?y l?i (Undo) trong th?i gian vài giây.

??c gi? H?i Hà

Lùi lại :V?n ha e-mail: Chuy?n c? m khng c?