Vị trí » Trang chủ > Tin t?c > Online help classification > Hacker-virus > N?n ?n c?p m?t kh?u Yahoo l?i ti di?n

N?n ?n c?p m?t kh?u Yahoo l?i ti di?n

http://alumaxvn.biz 2011-06-11

au m?t th?i gian im ?ng, tình tr?ng tin t?c ?n tr?m tài kho?n chat Yahoo Messenger c?a ng??i s? d?ng r?i l?y nick ?ó ?i l?a nh?ng ng??i có trong danh sách b?n bè c?a n?n nhân ?ang bùng phát tr? l?i.

?a s? n?n nhân nh?n ???c tin nh?n có ch?a ???ng link http://blogscuatoi... và n?u b?m vào ?ó, tài kho?n Yahoo c?a h? l?p t?c b? kh?ng ch?. Sau khi có ???c m?t kh?u, k? x?u dùng nick này chat v?i b?n bè trong Friendlist và d?ng lên k?ch b?n "?ang ? vùng sâu, vùng xa, có vi?c g?p nh? mua th? ?i?n tho?i" và d? d? h? g?i mã th? n?p cho hacker.

N?n ?n c?p m?t kh?u Yahoo ?ang tái di?n.
Hacker ti?p t?c tìm cách ?n c?p tài kho?n chat Yahoo.

Theo Công ty an ninh m?ng Bkav, có 4 cách ph? bi?n mà hacker s? d?ng ?? ?ánh c?p m?t kh?u. Th? nh?t, tin t?c t?o m?t trang web có giao di?n gi?ng h?t v?i giao di?n c?a trang ??ng nh?p Yahoo ?? l?a ng??i dùng ?i?n m?t kh?u. M?t kh?u sau ?ó ???c chuy?n th?ng t?i h? th?ng c?a hacker. Cách th? hai là gi? m?o ng??i thân h?i m??n m?t kh?u. Th? ba, hacker cài trojan, keylog (ph?n m?m gián ?i?p ghi l?i các thao tác trên bàn phím) trong quá trình ng??i dùng t?i ph?n m?m không rõ ngu?n g?c nào ?ó t? Internet v? máy tính. Cách th? t?, hacker ?ã ?oán ???c m?t kh?u vì ng??i s? d?ng ??t password quá ??n gi?n.

Theo th?ng kê c?a Bkav, trong tháng 5 ?ã có 3.210 dòng virus m?i xu?t hi?n t?i Vi?t Nam và lây nhi?m trên 6.599.000 l??t máy tính. Virus lây lan nhi?u nh?t trong tháng là AutoRunUSB (317.000 l??t máy tính b? ?nh h??ng).

Châu An

Kế tiếp :M?t kh?u Facebook c th? b? l? v l? h?ng Internet Explorer