Vị trí » Trang chủ > Tin t?c > Online help classification > Hacker-virus > M?t kh?u Facebook c th? b? l? v l? h?ng Internet Explorer

M?t kh?u Facebook c th? b? l? v l? h?ng Internet Explorer

http://alumaxvn.biz 2011-06-11

Gi?i b?o m?t ?ang nh?c ??n m?t k? thu?t t?n công hoàn toàn m?i là cookie-jacking, t?c tin t?c có th? "?ánh c?p" cookie trên máy tính n?n nhân ?? l?y thông tin truy c?p Facebook, Twitter và các d?ch v? khác.

?nh
?nh minh h?a: MyFinances.

 

Rosario Valotta, chuyên gia nghiên c?u b?o m?t Internet ng??i Italy, ?ã phát hi?n l?i nguy hi?m trong trình duy?t Internet Explorer. L? h?ng này có th? giúp hacker sao chép cookie và n?m ???c d? li?u truy c?p tài kho?n d?ch v? web c?a ng??i dùng (m?i l?n truy c?p vào m?t website, thông tin v? ng??i s? d?ng s? ???c l?u tr? trong cookie nh? m?t kh?u, s? thích, thói quen...).

?? khai thác l? h?ng, tin t?c ph?i thuy?t ph?c n?n nhân kéo - th? m?t ??i t??ng (object) trên trang web thì m?i có th? chi?m ???c cookie. Valotta th?c hi?n ?i?u này khá d? dàng. Ông vi?t m?t trò ch?i trên Facebook, trong ?ó yêu c?u m?i ng??i "c?i ??" m?t ph? n? quy?n r? và ch? sau 3 ngày, ?ã có t?i 80 cookie ???c g?i ??n h? th?ng c?a ông (dù danh sách b?n bè c?a Valotta ch? có 150 ng??i).

L? h?ng này xu?t hi?n trên c? phiên b?n trình duy?t m?i nh?t Internet Explorer 9, tuy nhiên, Jerry Bryant, phát ngôn viên c?a Microsoft, v?n cho r?ng ph??ng pháp cookie-jacking trên th?c t? không d? th?c hi?n nh? Valotta mô t?.

Châu An

Lùi lại :N?n ?n c?p m?t kh?u Yahoo l?i ti di?n