Vị trí » Trang chủ > Gi?i thi?u > Gi?i thi?u

Gi?i thi?u

http://alumaxvn.biz 2009-10-13

Tên Công ty : CÔNG TY TNHH ALUMAX VI?T NAM

Giám ??c: Ông Tr?n V?n Quang

?/C: S? 9/120 Ngõ 528 Ngô Gia T? - Long Biên - Hà N?i

Nhà máy : S? 69 t? 18 ???ng Ng?c Th?y - P. ??c Giang - Long Biên - Hà N?i.

?i?n tho?i: 04.38757404; Fax: 04.38757404.

Webside : www.alumaxvn.biz, email: alumaxvn@gmail.com.

Hotline : 0914 35 63 88.

Mã s? thu?: 0104131984

V?n ?i?u l?:                                 3.000.000.000 VND (Ba t? ??ng)

S? tài kho?n VN?:                    102010001953031

   T?i  ngân hàng Vietinbank Chi nhánh B?c Th?ng Long – Hà N?i.

 CÔNG TY TNHH ALUMAX VI?T NAM ???c thành l?p theo Quy?t ??nh s? 0104131984

do S? K? ho?ch ??u t? thành ph? Hà N?i c?p.

 
 

[ Download ]

Kế tiếp :Lin H? Cng Ty